Lalitha Sahasranamam Lyrics In Telugu

Lalitha Sahasranamam Lyrics In Telugu. Sree-mata shree maha raghni shreematsimhasa neshvaree Chidagni kunda-sambhuta deva-karya samudyata. Lalitha Sahasranamam Lyrics In Telugu Asyashri lalita sahasranama stotramala mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayaha anushtup chandaha shree lalita parabhatarika maha tripura sundari devata, aim bijam, klim sakti, sauh kilakam, mama sarvaabhistaa phalasiddhyarthe jape viniyogah. karanyasamuaim angustabhyam namah, klim tarjanibhyam namah, sauh … Read more