Adharam Madhuram Lyrics

Adharam Madhuram Lyrics By Rajalakshmee Sanjay. Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram. Adharam Madhuram Lyrics Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||1|| Vacanam Madhuram Caritam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |Calitam Madhuram Bhramitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||2|| Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah Paannir-Madhurah Paadau Madhurau |Nrtyam Madhuram Sakhyam … Read more