Halinat Sama-Sama Lyrics

Halinat Sama-Sama Lyrics Sung by Musikatha Napakaganda at napakainam pagmasdan Na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya

Halinat Sama-Sama Lyrics

Napakaganda at napakainam pagmasdan
Na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya
Kaya ating ngitian at kamayan ang ating mga katabi
At tayo’y sama-samang umawit sa ating Panginoon
Halina’t sama-sama
Halina’t sama-sama, purihin natin Siya (halina’t sama-sama)
Halina’t sama-sama, (awitan natin Siya) awitan natin Siya (Aleluya)
(Ipalakpak ang inyong kamay) Ipalakpak ang inyong kamay
(Itaas at ikaway) Itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
Dahil ang Diyos natin ay buhay
Tayo ay mangag-awit na may tunay na kagalakan
Kaya patuloy tayong sabay-sabay na magpuri sa Kanya, Aleluya
Halina’t sama-sama, purihin natin Siya
Halina’t sama-sama, awitan natin Siya
Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
(Sama-sama nating ipalakpak ang ating mga kamay)
Ipalakpak ang inyong kamay (itaas po natin at ikaway)
Itaas at ikaway (lahat ay magsabing Diyos ay buhay)
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
Minsan pa
Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
(Lahat ay magsabing Diyos ay buhay)
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay
(At lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabing Siya ay tunay na buhay)
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay

Video