Char Pahar Jal Thal Sevilla Lyrics

Char Pahar Jal Thal Sevilla Lyrics. Char pahar hum jal thal sevila sevila charan tohar he chhathi maiya darsan dihi na apar. Char Pahar Jal Thal Sevilla Lyrics in English char pahar hum jal thal sevilachar pahar hum jal thal sevilasevila charan toharhe chhathi maiya darsan dihi na aparhe chhathi maiya darsan dihi na apar … Read more