Choda Chodi A Balam Ankush Raja Lyrics

Choda Chodi A Balam song by Ankush Raja Lyrics.Koloyeiya , KoloyeiyaMoruke jaije Koloyeiya.Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya

Choda Chodi A Balam Ankush Raja Lyrics

Koloyeiya , Koloyeiya
Moruke jaije Koloyeiya

Kadijaani piya pale jodi
Gajera chitaiya charo mori
Bari paur saandra ur gori
Kheechi Chale agee aketorii

Aise na chatahije
Monke manahije
Aise na chatahije
Monke manahijee
Abtahumhali hamaro nonodoke bhaiya (||)

Aree chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya
Chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya

Kuchwo tarahamkari apna ye jaanpo
Ajchahe kal saf raude baluchi
Dhertani dhani apna monke pulhayi
Abphil haal bhi pa raudi baluji

Hotynone jahiche, jon khuchlahije (2)
Kolueike laate sebho khota kore haiya
Khota kore haiya

Chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya
Chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya
Kekorla maanhaki sajerato soiti
Leaba ke godame so saal rohiti
Dhartan kujayilata hola yafsos ji
Chalobhar khatirna hotol bagiti

Biyabapo bohan je, choiljani tohanje
Biyabapo bohan je, choiljani tohanje
Ham kuch rajase mangne, horai tabaihuiya

Aree chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya
Chodi chodi, chodi ae balamu nodomiho kolohiya
Aree tuti jaihe, chodi ae balamu murtijaihe koloyeiya

video